سعادت آباد، بین چهارراه سرو و بلوار شهرداری، خیابان شهید ریاضی بخشایش، بیمارستان عرفان
۲۳۰۲۱۰۰۰ (۹۸۲۱+)

برنامه کلینیک

رشته تخصصی

کلینیک گوارشدکتر اژیه
صبح ها
دکتر شهبازخانی
عصرها
کلینیک داخلیدکتر احمدی افشار
صبح ها
 دکتر حقیقت

صبح ها

 دکتر شمس
صبح ها
دکتر مراثی زاده
عصرها
کلینیک نفرولوژی
کلینیک ریهدکتر سیدحراف
صبح ها
دکتر رحیمی فرد
عصرها
کلینیک ارتوپدیدکتر حاج قاسم
صبح ها
دکتر ضرابی
صبح ها
دکتر طاهری اعظم
عصرها
کلینیک روانپزشکیدکتر محمدی
عصرها
دکتر باقری
عصرها
کلینیک چشم پزشکیدکتر اسحاقیه
عصرها
کلینیک آنکولوژی و هماتولوژی
کلینیک زناندکتر پیرایش
صبح ها
دکتر علی بابایی
صبح ها
دکتر بهروزفر
عصرها
دکتر امین زاده
عصرها
کلینیک قلب و عروقدکتر دادجو
صبح ها
دکتر اکبری
صبح ها
 دکتر جوزانی
صبح ها
دکتر هندسی
عصرها
دکتر پیامی
عصرها
 دکتر معصومی
عصرها
کلینیک جراحی عمومیدکتر مومیوند
صبح ها
دکتر نظری
صبح ها
 دکتر ابراهیمی

(جراح پلاستیک و زیبایی)
صبح ها

دکتر زارعی
عصرها
دکتر فرهمند
عصرها
دکتر حجت
عصرها
کلینیک ENTدکتر فلاح
صبح ها
کلینیک روماتولوژیدکتر دهقانی
عصرها
کلینیک اطفالدکتر اسفندیار
صبح ها
دکترصالح زاده
عصرها
کلینیک عفونی دکتر قاسمی
صبح ها
دکتر شکوهی
عصرها
کلینیک تغذیه
کلینیک ارولوژیدکتر حسینی شریفی
صبح ها
کلینیک داخلی اعصابدکتر نیک فر
صبح ها
کلینیک جراحی اعصاب
کلینیک جراحی توراکسدکتر خالقی
صبح ها
کلینیک ستون فقرات
کلینیک جراحی اطفال

رشته تخصصی

کلینیک گوارشدکتر خدمت
عصرها
کلینیک داخلیدکتر حقیقت
صبح ها
دکتر رضایی سلیم
صبح ها
دکتر احمدی افشار
عصرها
کلینیک نفرولوژیدکتر پورفرزیانی
صبح ها
کلینیک ریهدکتر کیانی
عصرها
کلینیک ارتوپدیدکتر ضرابی
صبح ها
دکتر امین زاده
عصرها
دکتر دادرس
عصرها
کلینیک روانپزشکی
کلینیک چشم پزشکی
کلینیک آنکولوژی و هماتولوژیدکتر شهریاری
صبح ها
کلینیک زناندکتر علومی
صبح ها
دکتر مهدوی
عصرها
دکتر رامزی
عصرها
دکتر زنجانی
عصرها
کلینیک قلب و عروقدکتر هندسی
صبح ها
دکتر خطیر
صبح ها
دکتر پیشگو
عصرها
کلینیک جراحی عمومیدکتر تولیت
صبح ها
دکتر حلوایی
عصرها
کلینیک ENT دکتر تویسرکانی
صبح ها
کلینیک روماتولوژی
کلینیک اطفالدکتر نصر
صبح ها
 دکتر صالح زاده
عصرها
کلینیک عفونیدکتر متوسلی
عصرها
کلینیک تغذیهخانم نسبی
صبح ها
کلینیک ارولوژیدکتر زند
صبح ها
دکتر زندی
عصرها
کلینیک داخلی اعصابدکتر شهیدی
صبح ها
دکتر میرزاده
عصرها
کلینیک جراحی اعصاب
کلینیک جراحی توراکسدکتر رحمانی جو
صبح ها
کلینیک ستون فقرات
کلینیک جراحی اطفالدکتر بن رضوی
عصرها

رشته تخصصی

کلینیک گوارشدکتر اژیه
صبح ها
کلینیک داخلیدکتر حقیقت

دکتر شمس
صبح ها

دکتر رضایی سلیم
صبح ها
 دکتر مهدیه
صبح ها
کلینیک نفرولوژیدکتر مصلایی
صبح ها
کلینیک ریهدکتر سیدحراف
صبح ها
دکتر رحیمی فرد
عصرها
کلینیک ارتوپدیدکتر غفاری
صبح ها
دکتر سعادت جو
صبح ها
 دکتر نادری فر
صبح ها
دکتر الماسی زاده
عصرها
دکتر زریاب
عصرها
کلینیک روانپزشکی خانم نسبی

عصرها

کلینیک چشم پزشکیدکتر اسحاقیه
عصرها
کلینیک آنکولوژی و هماتولوژیدکتر ایروانی
عصرها
کلینیک زناندکتر علی بابایی
عصرها
دکتر قاجاریه
عصرها
کلینیک قلب و عروقدکتر هاشمی
صبح ها
 دکتر شریف کاشانی
صبح ها
دکتر موسوی
عصرها
کلینیک جراحی عمومیدکتر مومیوند
صبح ها
دکتر خوارزم
عصرها
کلینیک ENTدکتر ضیایی
صبح ها
دکتر راد
عصرها
کلینیک روماتولوژیدکتر دهقانی
عصرها
کلینیک اطفالدکتر صالح زاده
صبح ها
دکتر صالح زاده
عصرها
کلینیک عفونی دکتر قاسمی
صبح ها
دکتر جمشیدی
عصرها
کلینیک تغذیهخانم نسبی زاده
عصرها
کلینیک ارولوژی
کلینیک داخلی اعصابدکتر نسبی تهرانی
صبح ها
دکتر زندی
صبح ها
دکتر نیک فر
عصرها
کلینیک جراحی اعصاب
کلینیک جراحی توراکس
کلینیک ستون فقرات
کلینیک جراحی اطفال

رشته تخصصی

کلینیک گوارشدکتر رضایی سلیم
صبح ها
دکتر امینی
عصرها
کلینیک داخلیدکتر رضایی سلیم
صبح ها
 دکتر مطهری
صبح ها
دکتر احمدی افشار
عصرها
کلینیک نفرولوژی
کلینیک ریهدکتر سیدحراف
صبح ها
دکتر کیانی
عصرها
کلینیک ارتوپدیدکتر ضرابی
صبح ها
دکتر امین زاده
عصرها
دکتر نادری فر
عصرها
دکتر خدادای
عصرها
کلینیک روانپزشکی
کلینیک چشم پزشکی
کلینیک آنکولوژی و هماتولوژیدکتر وفائی زاده
عصرها
کلینیک زناندکتر آقا زاده
صبح ها
دکتر جاودان
صبح ها
دکتر همتی
عصرها
کلینیک قلب و عروقدکتر هاشمی
صبح ها
دکتر هندسی
صبح ها
دکتر موسوی
عصرها
کلینیک جراحی عمومیدکتر نادری
صبح ها
 دکتر حجت
صبح ها
 دکتر بلندیان
صبح ها
دکتر موذن زاده
عصرها
دکتر حلوایی
عصرها
 دکتر ضیایی

دکتر حبیب آبادی
عصرها

کلینیک ENT دکتر علوی نائینی

صبح ها

کلینیک روماتولوژی
کلینیک اطفالدکتر علومی
صبح ها
 دکتر نصر
عصرها
کلینیک عفونی
کلینیک تغذیهخانم نسبی
صبح ها
کلینیک ارولوژیدکتر زند
صبح ها
دکترجبیب اخیاری
عصرها
کلینیک داخلی اعصابدکتر میرزاده
عصرها
کلینیک جراحی اعصابدکتر جدی
صبح ها
کلینیک جراحی توراکس
کلینیک ستون فقراتدکتر فاخری
صبح ها
کلینیک جراحی اطفالدکتر بن رضوی
عصرها

رشته تخصصی

کلینیک گوارشدکتر اژیه
صبح ها
کلینیک داخلیدکتر حقیقت
صبح ها
دکتر احمدی افشار
صبح ها
دکتر رضایی سلیم
عصرها
دکتر مراثی زاده
عصرها
کلینیک نفرولوژیدکتر پورفرزیایی
صبح ها
دکتر مصلایی
عصرها
کلینیک ریهدکتر رحیمی فرد
عصرها
کلینیک ارتوپدیدکتر غفاری
صبح ها
دکتر پورآزادی
صبح ها
دکتر علی زمان محمدی
عصرها
دکتر جواهری
عصرها
کلینیک روانپزشکیدکتر محمدی
عصرها
دکتر باقری
عصرها
کلینیک چشم پزشکی
کلینیک آنکولوژی و هماتولوژیدکتر قدیانی
عصرها
کلینیک زناندکتر فرج زاده
صبح ها
دکتر جاودان
صبح ها
دکتر میکانیک
عصرها
کلینیک قلب و عروقدکتر جوزانی
صبح ها
 

دکتر رضاییان
صبح ها

دکتر پورابراهیم

صبح ها

دکتر اکبری
عصرها
 دکتر معصومی
عصرها
کلینیک جراحی عمومیدکتر مومیوند
صبح ها
دکتر نظری
صبح ها
دکتر میرابوالفتحی
عصرها
دکتر سیف الهی
عصرها
کلینیک ENT دکتر تویسرکانی
صبح ها
کلینیک روماتولوژیدکتر دهقانی
صبح ها
کلینیک اطفالدکتر مرتضوی
صبح ها
دکتر اسفندیار
عصرها
 دکتر علومی
عصرها
کلینیک عفونی دکتر قاسمی
صبح ها
دکتر شکوهی
عصرها
کلینیک تغذیهخانم نسبی
عصرها
کلینیک ارولوژیدکتر صمدی
صبح ها
دکتر حسینی شریفی
صبح ها
کلینیک داخلی اعصابدکتر شهیدی
صبح ها
کلینیک جراحی اعصابدکتر ناویافر
صبح ها
دکتر خانی
عصرها
کلینیک جراحی توراکس دکتر رحمانی جو
صبح ها
کلینیک ستون فقراتدکتر جواهری
عصرها
کلینیک جراحی اطفال

رشته تخصصی

کلینیک گوارشدکتر رضایی سلیم
صبح ها
کلینیک داخلیدکتر احمدی افشار
صبح ها
دکتر مطهری
صبح ها
کلینیک نفرولوژی
کلینیک ریهدکتر حبیبی
صبح ها
کلینیک ارتوپدیدکتر جواهری
صبح ها
دکتر طاهری اعظم
صبح ها
کلینیک روانپزشکی
کلینیک چشم پزشکی
کلینیک آنکولوژی و هماتولوژی
کلینیک زناندکتر محبوبی
صبح ها
دکتر شعبانی زنجانی
صبح ها
کلینیک قلب و عروقدکتر پیشگو
عصرها
کلینیک جراحی عمومیدکتر پازیار
صبح ها
کلینیک ENTدکتر ضیایی
صبح ها
کلینیک روماتولوژی
کلینیک اطفالدکتر علومی
صبح ها
کلینیک عفونی
کلینیک تغذیه
کلینیک ارولوژیدکتر حبیب اخیاری
صبح ها
کلینیک داخلی اعصابدکتر زندی
صبح ها
کلینیک جراحی اعصابدکتر رشیدی نژاد
صبح ها
کلینیک جراحی توراکسدکتر خالقی
صبح ها
کلینیک ستون فقراتدکتر جواهری
صبح ها
کلینیک جراحی اطفالدکتر بن رضوی
صبح ها