X

تقویم آموزشی پرسنل

تقویم آموزش
تقویم آموزش براساس نیاز سنجی آموزشی پرسنل بیمارستان عرفان نیمسال دوم سال 1398

مکان

ساعت

مدرس

گروه هدف

عنوان

روز

تاریخ

ردیف

سالن همایش

8:30-7:30

دکتر شفیعیان

پزشکان / پرستاران/ کارشناس مامایی

آشنایی با چالش های پزشکی قانونی

چهارشنبه

98/07/03

1

سالن همایش

10-8

دکتر میلی

پرستاران

اصول و مبانی خود مراقبتی داروهای پرخطر

چهارشنبه

98/07/10

2

سالن همایش

8:30-7:30

آقای فراهانی

کلیه پرسنل

مهارت های برقراری ارتباط موثر

چهارشنبه

98/07/17

3

سالن همایش

11-10

خانم رستمی

پرسنل اداری

اصول و مبانی ایمنی بیمار

چهارشنبه

98/07/24

4

سالن همایش

8:30-7:30

خانم درویش زاده

کلیه پرسنل

مدیریت استرس

چهارشنبه

98/08/01

5

سالن همایش

8:30-7:30

آقای فراهانی

کلیه پرسنل

کارگاه عملی CPCR مقدماتی در بالغین

چهارشنبه

98/08/08

6

سالن همایش

10-8

دکتر میلی

پرستاران/ کارشناس بیهوشی اتاق عمل / مامایی

تفاوت های تداخل دارویی و ADR

سه شنبه

98/08/14

7

سالن همایش

9-7:30

دکتر بلالی

پزشکان /پرستاران/ کارشناس بیهوشی اتاق عمل / مامایی

اصول و مبانی هموویژیلانس

چهارشنبه

98/08/22

8

سالن همایش

10-8

خانم کرامت خواه

کمک بهیاران / کاخداری

اصول و مبانی کنترل عفونت

چهارشنبه

98/08/29

9

سالن همایش

10-8

خانم اژدرکش

پرستاران/ ماما / پرسنل آزمایشگاه

آشنایی با مراقبت های مادران پرخطر

چهارشنبه

98/09/06

10

سالن همایش

12-10

آقای فراهانی

سوپروایزران/ سرپرستاران/ مسئولین شیفت

اصول مدیریت عمومی و رهبری در پرستاری

چهارشنبه

98/09/13

11

سالن همایش

10-8

خانم دانشور

کمک بهیاران

اصول و مبانی بهداشت محیط

چهارشنبه

98/09/20

12

بخش NICU

10-8

خانم محمدی

پرستاران / ماما

کارگاه عملی CPCR در نوزادان

چهارشنبه

98/09/27

13

سالن همایش

10-8

خانم سلطانی

پرستاران تریاژ و اورژانس

اصول و مبانی تریاژ به روش ESI

چهارشنبه

98/10/04

14

سالن همایش

10-8

خانم مهدیس رستمی

کمک بهیاران

نحوه نگهداری و واشینگ تجهیزات پزشکی

چهارشنبه

98/10/11

15

سالن همایش

12-10

خانم سلطانی

کلیه پرسنل

آشنایی با منشور حقوق بیماران

پنج شنبه

98/10/12

16

سالن همایش

10-8

دکتر میلی

پرستاران کارشناس مامایی

مراقبت های دارویی در آنتی بیوتیکهای جدید

چهارشنبه

98/10/18

17

سالن همایش

10-8

خانم پزشپور

پرستاران Day Care-A اطفال

مراقبت های پرستاری در شیمی درمانی

چهارشنبه

98/10/25

18

سالن همایش

10-8

دکتر علی بابایی آقای فراهانی

پرستاران اورژانس/ پرستاران بخش زنان / بلوک زایمان

کارگاه عملی CPCR مادران باردار

چهارشنبه

98/11/02

19

سالن همایش

10-8

دکتر میلی

پرستاران/ کارشناس بیهوشی /اتاق عمل

اصول محاسبات دارویی

سه شنبه

98/11/08

20

سالن همایش

10-8

آقای محمد حسینی

پرستاران/ کارشناس مامایی/ بیهوشی  اتاق عمل

اصول و مبانی مراقبتهای قبل و بعد از عمل

چهارشنبه

98/11/16

21

سالن همایش

14-13

دکتر طاهری اعظم

خانم عبداللهی

پزشکان / پرستاران /کارشناس اتاق عمل/ بیهوشی

اقدامات درمانی در جراحی تعویض لگن

چهارشنبه

98/11/23

22

سالن همایش

10-8

دکتر جمشیدی خانم کرامت خواه

پزشکان/ پرستاران / کارشناس اتاق عمل / کارشناس بیهوشی

اصول و مبانی کنترل عفونت

چهارشنبه

98/11/30

23

سالن همایش

10-8

خانم رستمی

پزشکان / پرستاران

اصول و مبانی ایمنی بیمار

چهارشنبه

98/12/07

24

سالن همایش

8:30-7:30

آقای فراهانی

کلیه پرسنل درمانی

اصول و مبانی اخلاق بالینی

چهارشنبه

98/12/14

25

سالن همایش

8:30-7:30

خانم سلطانی

پرستاران

ارزیابی اولیه پرستار از بیمار

چهارشنبه

98/12/21

26

سالن همایش

8:30-7:30

دکتر رضوان

آقای فراهانی

کلیه پرسنل

 CPCR پیشرفته در بالغین

یکشنبه

98/12/25

27

 
تقویم آموزش براساس نیاز سنجی آموزشی پرسنل بیمارستان عرفان سه ماهه سوم سال 1398
ردیف عنوان  محل برگزاری مدرس تاریخ
1 اصول و مبانی تریاژESI  اورژاتس خانم سلطانی 98/07/03
2 اصول گزارش نویسی در پرستاری P.Cath آقای فراهانی 98/07/3
3 اصول گزارش نویسی در پرستاری اطفال خانم جاوید 98/07/6
4 اصول و مبانی ایمنی بیمار A خانم رستمی 98/07/06
5 اصول و مبانی ایمنی بیمار B-6 خانم رستمی 98/07/06
6 اصول و مبانی کنترل عفونت Day Care خانم کرامت خواه 98/07/06
7 اصول گزارش نویسی در پرستاری C آقای فراهانی 98/07/07
8 اصول و مبانی طب هموویژیلانس ICU.G خانم پزشپور 98/07/07
9 اصول و مبانی طب هموویژیلانس ICU.S خانم پزشپور 98/07/08
10 اصول و مبانی ایمنی بیمار C خانم رستمی 98/07/13
11 اصول و مبانی ایمنی بیمار D خانم رستمی 98/07/13
12 اصول و مبانی کنترل عفونت ICU.S خانم اسماعیلی 98/07/13
13 ارزیابی اولیه پرستاری A-B-6 خانم سلطانی 98/07/14
14 اصول و مبانی کنترل عفونت NICU - بلوک زایمان خانم محمدی 98/07/16
15 اصول و مبانی کنترل عفونت اورژانس خانم کرامت خواه 98/07/16
16 اصول گزارش نویسی در پرستاری Day Care آقای فراهانی 98/07/17
17 اصول و مبانی ایمنی بیمار P.Cath خانم رستمی 98/07/20
18 اصول و مبانی ایمنی بیمار Cath-Lab خانم نعمتی 98/07/20
19 اصول و مبانی ایمنی بیمار CCU خانم رستمی 98/07/20
20 اصول و مبانی ایمنی بیمار PED خانم رستمی 98/07/20
21 ارزیابی اولیه پرستاری C-D خانم سلطانی 98/07/21
22 اصول گزارش نویسی در پرستاری A خانم کثیری 98/07/22
23 اصول گزارش نویسی در پرستاری B-6 آقای فراهانی 98/07/23
24 اصول و مبانی کنترل عفونت ICU.G خانم میر حسینی 98/07/23
25 اصول و مبانی ایمنی بیمار F خانم رستمی 98/07/28
26 اصول و مبانی ایمنی بیمار ICU-OH آقای فولادین 98/07/28
27 ارزیابی اولیه پرستاری P.Cath- Cath- Lab , CCU خانم سلطانی 98/07/28
28 اصول گزارش نویسی در پرستاری D آقای فراهانی 98/07/28
29 اصول و مبانی کنترل عفونت اتاق عمل خانم خادمی 98/07/29
30 اصول و مبانی کنترل عفونت اسکوپی خانم بال افکن 98/08/02
31 اصول و مبانی ایمنی بیمار P-CCU خانم رستمی 98/08/04
32 اصول گزارش نویسی در پرستاری CCU خانم مطیعی 98/08/05
33 اصول و مبانی طب هموویژیلانس D خانم بابادی 98/08/08
34 اصول و مبانی کنترل عفونت ICU.OH- F - P.CCU خانم کرامت خواه 98/08/09
35 اصول و مبانی طب هموویژیلانس C خانم پزشپور 98/08/09
36 اصول و مبانی ایمنی بیمار ICU.G خانم میر حسینی 98/08/11
37 اصول و مبانی ایمنی بیمار ICU.S خانم اسماعیلی 98/08/11
38 اصول و مبانی کنترل عفونت Cath-Lab- P.Cath خانم کرامت خواه 98/08/11
39 اصول گزارش نویسی در پرستاری F- P.CCU آقای فراهانی 98/08/13
40 ارزیابی اولیه پرستاری اطفال خانم جاوید 98/08/14
41 اصول گزارش نویسی در پرستاری بلوک زایمان خانم سلطانی 98/08/14
42 اصول و مبانی ایمنی بیمار NICU خانم محمدی 98/08/18
43 اصول و مبانی ایمنی بیمار بلوک زایمان خانم محمدی 98/08/18
44 اصول و مبانی ایمنی بیمار Day Care خانم رستمی 98/08/18
45 اصول و مبانی کنترل عفونت CCU- اطفال خانم کرامت خواه 98/08/18
46 اصول و مبانی طب هموویژیلانس B خانم ماخانی 98/08/19
47 اصول گزارش نویسی در پرستاری ICU.G خانم میر حسینی 98/08/20
48 اصول و مبانی طب هموویژیلانس Day Care خانم پزشپور 98/08/20
49 ارزیابی اولیه پرستاری F- P.CCU- ICU.OH خانم سلطانی 98/08/21
50 اصول و مبانی طب هموویژیلانس اتاق عمل آقای محمد حسینی 98/08/22
51 اصول گزارش نویسی در پرستاری NICU خانم عربی 98/08/23
52 اصول گزارش نویسی در پرستاری ICU.OH آقای فولادین 98/08/25
53 اصول و مبانی طب هموویژیلانس A خانم پزشپور 98/08/25
54 اصول و مبانی طب هموویژیلانس بلوک زایمان خانم پزشپور 98/08/25
55 اصول و مبانی طب هموویژیلانس اورژانس خانم پزشپور 98/08/25
56 اصول و مبانی طب هموویژیلانس 6 خانم قیاسی 98/08/26
57 اصول گزارش نویسی در پرستاری ICU.S خانم اسماعیلی 98/08/28
58 ارزیابی اولیه پرستاری ICU.G - ICU.S خانم سلطانی 98/08/29
59 اصول و مبانی ایمنی بیمار اتاق عمل خانم رستمی 98/09/02
60 اصول گزارش نویسی در پرستاری اورژانس آقای فراهانی 98/09/05
61 ارزیابی اولیه پرستاری NICU- بلوک زایمان خانم عربی 98/09/06
62 اصول گزارش نویسی در پرستاری کلینیک آقای فراهانی 98/09/07
63 اصول و مبانی ایمنی بیمار اسکوپی خانم رستمی 98/09/09
64 اصول و مبانی طب هموویژیلانس CCU خانم پزشپور 98/09/12
65 اصول و مبانی طب هموویژیلانس اطفال خانم پزشپور 98/09/12
66 اصول و مبانی طب هموویژیلانس P.Cath خانم جمالی 98/09/13
67 اصول و مبانی ایمنی بیمار اورژانس خانم رستمی 98/09/16
68 اصول و مبانی طب هموویژیلانس Cath - Lab خانم پزشپور 98/09/16
69 اصول و مبانی کنترل عفونت C-D خانم عبداللهی 98/09/17
70 اصول و مبانی کنترل عفونت B-6 خانم کرامت خواه 98/09/18
71 اصول و مبانی طب هموویژیلانس ICU-OH آقای فولادین 98/09/18
72 ارزیابی اولیه پرستاری اورژانس خانم قربانیان 98/09/20
73 اصول و مبانی ایمنی بیمار کلینیک خانم رستمی 98/09/23
74 اصول و مبانی طب هموویژیلانس NICU خانم محمدی 98/09/23
75 اصول و مبانی طب هموویژیلانس P.CCU خانم لطیفی 98/09/25
76 اصول و مبانی کنترل عفونت A خانم کرامت خواه 98/09/26
77 ارزیابی اولیه پرستاری Day Care خانم سلطانی 98/09/27
78 اصول و مبانی طب هموویژیلانس اسکوپی خانم بال افکن 98/09/28
79 اصول و مبانی طب هموویژیلانس F خانم نیازمند 98/09/30
تهیه کننده: تائید کننده: ابلاغ کننده:
سوپروایزر آموزش مدیریت پرستاری مسئول فنی/ ایمنی
محمد جواد فراهانی سهیلا بیرجندی دکتر وحید پورفرزیانی
برنامه آموزشي کنترل عفونت نيم سال دوم بيمارستان عرفان سال 1398
روز تاريخ عنوان شركت كنندگان مدرس مكان
چهارشنبه 98/07/03 اصول و مبانی كنترل عفونت سرپرستاران و پرستاران خانم كرامت خواه سالن همايش
چهارشنبه 98/07/10 بهداشت دست و طرز تهيه محلول ضدعفوني سطوح و ابزار و احتیاطات استاندارد پرسنل بخش A-B روان خانم كرامت خواه- نماينده كنترل عفونت بخش بخش مربوطه
چهارشنبه 98/07/18 بهداشت دست و طرز تهيه محلول ضدعفوني سطوح و ابزار و احتیاطات استاندارد پرسنل بخشCCU-PCCU اطفال-كت لب خانم كرامت خواه- نماينده كنترل عفونت بخش بخش مربوطه
چهارشنبه 98/08/01 بهداشت دست و طرز تهيه محلول ضدعفوني سطوح و ابزار و احتیاطات استاندارد پرسنل بخشICUOH-PICU-F خانم كرامت خواه- نماينده كنترل عفونت بخش بخش مربوطه
چهارشنبه 98/08/08 بهداشت دست و طرز تهيه محلول ضدعفوني سطوح و ابزار و احتیاطات استاندارد پرسنل بخشD-C خانم كرامت خواه- نماينده كنترل عفونت بخش بخش مربوطه
چهارشنبه 98/08/22 بهداشت دست و طرز تهيه محلول ضدعفوني سطوح و ابزار و احتیاطات استاندارد ICU S-ICU G-NICU بلوك خانم كرامت خواه- نماينده كنترل عفونت بخش بخش مربوطه
چهارشنبه 98/09/06 بهداشت دست و طرز تهيه محلول ضدعفوني سطوح و ابزار و احتیاطات استاندارد اسكوپي-فيزيوترابيIVF DAY CARE خانم كرامت خواه- نماينده كنترل عفونت بخش بخش مربوطه
چهارشنبه 98/09/13 ايزولاسيون و حفاظت فردي و NEEDLE STICK اورژانس-راديولوژي-دياليز-آزمايشگاه- كلينيك خانم كرامت خواه- نماينده كنترل عفونت بخش بخش مربوطه
چهارشنبه 98/09/27 بهداشت دست و طرز تهيه محلول ضدعفوني سطوح و ابزار و احتیاطات استاندارد اورژانس - راديولوژي-دياليز-آزمايشگاه- كلينيك خانم كرامت خواه- نماينده كنترل عفونت بخش بخش مربوطه
چهارشنبه 98/10/04 بهداشت دست و طرز تهيه محلول ضدعفوني سطوح و ابزار و احتیاطات استاندارد اتاق عمل خانم كرامت خواه- نماينده كنترل عفونت بخش بخش مربوطه
چهارشنبه 98/10/18 ايزولاسيون و حفاظت فردي و مواجهه شغلی پرسنل بخش A-B-6 خانم كرامت خواه- نماينده كنترل عفونت بخش بخش مربوطه
چهارشنبه 98/10/25 ايزولاسيون و حفاظت فردي و مواجهه شغلی پرسنل بخش C-D خانم كرامت خواه- نماينده كنترل عفونت بخش بخش مربوطه
چهارشنبه 98/11/02 ايزولاسيون و حفاظت فردي و مواجهه شغلی پرسنل بخشCCU-PCCU اطفال-كت لب خانم كرامت خواه- نماينده كنترل عفونت بخش بخش مربوطه
چهارشنبه 98/11/23 ايزولاسيون و حفاظت فردي و مواجهه شغلی پرسنل بخش ICUOH-PICU-F خانم كرامت خواه- نماينده كنترل عفونت بخش بخش مربوطه
چهارشنبه 98/12/07 ايزولاسيون و حفاظت فردي و مواجهه شغلی ICU S-ICU G-NICU بلوك خانم كرامت خواه- نماينده كنترل عفونت بخش بخش مربوطه
چهارشنبه 98/07/21 ايزولاسيون و حفاظت فردي و مواجهه شغلی اسكوپي-فيزيوترابي-IVF DAY CARE خانم كرامت خواه- نماينده كنترل عفونت بخش بخش مربوطه
 
تقویم آموزشی واحد بهداشت حرفه اي شش ماهه دوم سال 1398

مکان

ساعت

گروه هدف

عنوان

تاریخ

روز

داخل بخش

11-10 

بستري دو و روان

ايمني و سلامت شغلي / MSDS/ PPE ارگونومي

98/7/03

چهارشنبه

داخل بخش

9-8

پرستاري

MSDS/ PPE/ ارگونومي

98/7/07

يكشنبه

داخل بخش

10-8

كمك بهيار/كاخدار

آشنايي با مباني حريق و روش استفاده از كپسول اطفاء حريق

14/7/14

يكشنبه

داخل بخش

10-8

پشتيباني

ايمني و سلامت شغلي / MSDS/ PPE ارگونومي

98/7/21

يكشنبه

داخل بخش

11- 9

بخش هاي ويژه

اصول و مباني مديريت خطر به روش FMEA

98/7/24

چهارشنبه

داخل بخش

12-10

بخش هاي پاراكلينيك

ايمني و سلامت شغلي / MSDS/ PPE ارگونومي

98/8/08

چهارشنبه

داخل بخش

9-8

CSSD و اتاق عمل

اصول و مباني مديريت خطر

98/8/12

يكشنبه

محوطه

10- 8

كليه پرسنل

تمرين عملي كار با خاموش كننده ها

98/8/19

يكشنبه

داخل بخش

10- 8

لندري

ايمني و سلامت شغلي / MSDS/ PPE ارگونومي

98/8/29

چهارشنبه

داخل بخش

8-10

بلوك زايمان

آشنايي با مباني حريق و روش استفاده از كپسول اطفاء حريق

98/9/03

يكشنبه

داخل بخش

8-10

اطفال

آشنايي با مباني حريق و روش استفاده از كپسول اطفاء حريق

98/9/10

يكشنبه

داخل بخش

8-10

بخش هاي وي‍ژه

ايمني و سلامت شغلي / مديريت خطر

98/9/20

چهارشنبه

داخل بخش

8-10

اورژانس

آشنايي با مباني حريق و روش استفاده از كپسول اطفاء حريق

98/9/24

يكشنبه

داخل بخش

8-10

پشتيباني

آشنايي با مباني حريق و روش استفاده از كپسول اطفاء حريق

98/10/01

يكشنبه

داخل بخش

9- 7:30

بخشهاي درمان

ايمني و سلامت شغلي / مديريت خطر

98/10/08

يكشنبه

داخل بخش

9- 7:30

بخشهاي درمان

مديريت بحران

98/10/15

يكشنبه

داخل بخش

8-10

پرسنل اداري

آشنايي با مباني حريق و روش استفاده از كپسول اطفاء حريق

98/10/25

چهارشنبه

داخل بخش

12-10

خدمات / كمك بهيار

 آشنايي برگه ايمني مواد شيميايي / MSDS

98/11/06

يكشنبه

داخل بخش

10- 8

پرستاري

مديريت بحران

98/11/13

يكشنبه

داخل بخش

10- 8

تغذيه

ايمني و سلامت شغلي /اصول ارگونوميك حمل و جابجايي بار

98/11/23

چهارشنبه

داخل بخش

10- 8

تاسيسات

آشنايي با مباني حريق و روش استفاده از كپسول اطفاء حريق

98/12/04

يكشنبه

داخل بخش

10- 8

كمك بهيار/كاخدار

ايمني و سلامت شغلي / MSDS/ PPE ارگونومي

98/12/07

چهارشنبه

سالن اجتماعات

10- 8

بخش هاي درمان

ايمني و سلامت شغلي / MSDS/ PPE ارگونومي

98/12/14

چهارشنبه

تقویم آموزشی واحد بهداشت محيط شش ماهه دوم سال 1398

مکان

ساعت

گروه هدف

عنوان

تاریخ

روز

داخل بخش

11-10 

بستري دو و روان

اصول و مباني بهداشت محيط /مديريت پسماند

3/7/98

چهارشنبه

داخل بخش

9-8

پرستاري

اصول و مباني بهداشت محيط /مديريت پسماند

7/7/98

يكشنبه

داخل بخش

10-8

كمك بهيار/كاخدار

رقيق سازي مواد گندزدا/گندزدايي سطوح و ابزار

14/7/98

يكشنبه

داخل بخش

10-8

پشتيباني

اصول و مباني بهداشت محيط /مديريت پسماند

21/7/98

يكشنبه

داخل بخش

11- 9

بخش هاي ويژه

اصول و مباني بهداشت محيط /مديريت پسماند

24/7/98

چهارشنبه

داخل بخش

12-10

بخش هاي پاراكلينيك

اصول و مباني بهداشت محيط /مديريت پسماند

8/8/98

چهارشنبه

داخل بخش

9-8

CSSD و اتاق عمل

اصول و مباني بهداشت محيط /مديريت پسماند

12/8/98

يكشنبه

سالن همايش

10- 8

كاخداري

جمع آوري /برچسب گذاري/انتقال و خروج پسماندها

19/8/98

يكشنبه

داخل بخش

10- 8

لندري

ضوابط بهداشت محيط در رختشويخانه

29/8/98

چهارشنبه

داخل بخش

8-10

بلوك زايمان

اصول و مباني بهداشت محيط /مديريت پسماند

3/9/98

يكشنبه

داخل بخش

8-10

اطفال

اصول و مباني بهداشت محيط /مديريت پسماند

10/9/98

يكشنبه

داخل بخش

8-10

بخش هاي وي‍ژه

اصول و مباني بهداشت محيط /مديريت پسماند

20/9/98

چهارشنبه

داخل بخش

8-10

اورژانس

اصول و مباني بهداشت محيط /مديريت پسماند

24/9/98

يكشنبه

داخل بخش

8-10

پشتيباني

اصول و مباني بهداشت محيط /مديريت پسماند

1/10/98

يكشنبه

داخل بخش

9- 7:30

بخشهاي درمان

مديريت پسماند و تفكيك صحيح از مبدا

8/10/98

يكشنبه

داخل بخش

9- 7:30

بخشهاي درمان

مديريت پسماند و تفكيك صحيح از مبدا

15/10/98

يكشنبه

داخل بخش

8-10

پرسنل اداري

اصول و مباني بهداشت محيط /مديريت پسماند

25/10/98

چهارشنبه

داخل بخش

12-10

خدمات / كمك بهيار

اصول نظافت /شست و شو/گندزدايي ابزار و سطوح بخش

6/11/98

يكشنبه

داخل بخش

10- 8

پرستاري

اصول و مباني بهداشت محيط /مديريت پسماند

13/11/98

يكشنبه

داخل بخش

10- 8

تغذيه

آماده سازي/طبخ / توزيع و سرو غذا

23/11/98

چهارشنبه

داخل بخش

10- 8

تاسيسات

مباني بهداشت محيط

4/12/98

يكشنبه

داخل بخش

10- 8

كمك بهيار/كاخدار

اصول و مباني بهداشت محيط /مديريت پسماند

7/12/98

چهارشنبه

سالن اجتماعات

10- 8

بخش هاي درمان

اصول و مباني بهداشت محيط /مديريت پسماند

14/12/98

چهارشنبه

دی ان ان