X

بخش مراقبت های ویژه قلب باز ICU OH

بخش مراقبت های ویژه قلب باز ICU OH

بخش بیماری های جراحی قلبی عروقی می باشد كه بیمار بعد از جراحی قلب به این بخش منتقل شده و نیاز به 2 یا 3 روز مراقبت های ویژه در این بخش می باشد و در صورت صلاحدید پزشك پس از بهبودی ، بیمار به بخش POST CCU انتقال داده می شود ؛ این بخش در طبقه 3 واقع شده است و شامل: 9 تخت جهت ارائه خدمات به بیماران می باشد. این بخش دارای راه ارتباطی مستقیم با اتاق عمل قلب بوده و پزشك متخصص بیهوشی در بخش حضور دائم دارد.

بخش مراقبت های ویژه قلب باز ICU OH

مدیر گروه و رئیس بخش: 

سرپرستار بخش: 

 


تلفن: 02123021000

آدرس : سعادت آباد، بین چهارراه سرو و بلوار شهرداری، خیابان شهید ریاضی بخشایش، بیمارستان عرفان، طبقه دوم 


امکانات 

اتاق های عمل بیمارستان عرفان
  • مشخه های ویژه
  • بروشور معرفی بخش
  • پمفلت های مرتبط

مشخصه های بخش مراقبت ویژه جراحی قلب باز

 

بروشور معرفی بخش

پمفلت های مرتبط

دی ان ان