آسم

#

با بیماری های تنفسی بیشتر آشنا شویم (۲۹ دی روز هوای پاک)

بیماری تنفسی یک اصطلاح پزشکی بوده و در حقیقت شرایط پاتولوژیکی است که بر اندام ها و بافت هایی که تبادل هوا را انجام می دهند، تاثیر می گذارد. این اندام ها و بافت ها شامل دستگاه تنفسی فوقانی، نای، نایژه، برونش، آلوئول (کیسه های هوایی)، پلور و حفره جنب، اعصاب و عضلات تنفسی می شود. بیماری های تنفسی از خفیف مانند سرماخوردگی تا خطرناک و تهدید کننده حیات مانند…