X

دپارتمان آموزش

معرفی و فعالیت های دپارتمان آموزش

هیات دپارتمان آموزش و پژوهش

 

آقای دکتر علی فناحی بافقی 

آقای دکتر محمد رضوان

       

دکتر محمد بهزاد مقدم 

آقای دکتر وحید پورفرزیانی 
دبیر دپارتمان:آقای دکتر محمد جواد فراهانی (سوپروایزر آموزشی)

 

اعضای دپارتمان آموزش و پژوهش

دکتر سید خیلیل فروزان نیا (جراحی قلب)

دکتر تولیت (جراحی کولورکتال)

 دکتر وحید نجاران (اورولوژی)

دکتر طاهری اعظم (ارتوپد)

 دکتر گیو شریفی (نوروسرجن)

دکتر فرهادی (ENT)

دکتر هاشمی (داخلی قلب و عروق)

 دکتر فرهاد پورآزادی (ارتوپدی)

دکتر شروین شکوهی (متخصص عفونی)

 دکتر عباس زواره ایی(آزمایشگاه و پاتولوژی)

دکتر شاهین قاسمی( عفونی)

دکتر ناصر سیم فروش (ارولوژی)

 

   
     
 

 

هیات اجرایی

 مسئول فنی :

دکتر وحید پورفرزیان

  مدیریت بیمارستان:

آقای عباس بهارمست

  مدیریت پرستاری:

خانم معصومه کرامت خواه

 

 

شرح وظیفه دپارتمان آموزش و پژوهش:

 • انجام مطالعات لازم و بررسی قوانین ، بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی ابلاغی از سوی معاونت درمان و همچنین وزارتخانه متبوع
 • ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه ها به واحدهای تحت نظارت بیمارستان عرفان جهت بهره برداری
 • انجام نیازسنجی برنامه های آموزشی بخش های متبوع بیمارستان عرفان، بررسی نیازسنجی صورت گرفته به منظورطرح درکمیته آموزش بیمارستان عرفان
 • محاسبه و امتیاز دهی به گواهی های آموزشی
 • بررسی و تطبیق دوره های بازآموزی پزشکان
 • انجام کلیه فرآیندهای مربوط به صدور گواهینامه های نوع دوم (معادل سازی دوره های آموزشی)
 • بررسی و تائید دوره های آموزشی جهت بهره مندی همکاران از مزایای 160 ساعت آموزش عمومی
 • جمع بندی و طرح موارد پیشنهادی و مورد لزوم در کمیته راهبری آموزش
 • مکاتبه و هماهنگی با دفتر آموزش و پژوهش وزارت خانه جهت برنامه ریزی دوره های آموزشی
 • مکاتبه و هماهنگی با واحد و افراد ذینفع (همکاران و مدیران گروه بیمارستان های عرفان)  ومعرفی آنان جهت شرکت دردوره های آموزشی
 • بازرسی، نظارت و کنترل بر اجرای صحیح دوره ها و کارگاههای آموزشی در سطح بیمارستان عرفان
 • بررسی وتکمیل شناسنامه های آموزشی همکاران و پزشکان وبه روز نمودن آن
 • پیگیری  برگزاری دوره های آموزشی وآزمونهای مهارتهای هفتگانه همکاران
 • شرکت در کمیته راهبری آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان عضو کمیته
 • بررسی و نظارت بر گواهی های صادره برابر دستورالعمل های اجرایی آموزش در سطح استان جهت تائید گواهی ها و ارسال گواهی های تائید شده به واحد مربوطه
 • تطبیق دوره ها و کارگاههای آموزشی براساس مجوز برگزاری دوره های نیازسنجی شده و همچنین مجوزهای سالانه اخذ شدهانجام مطالعات لازم در زمینه روشهای نوین آموزش همکاران در راستای اهداف استراتژیک گروه بیمارستانی عرفان
 • مطالعه وبررسی روشهای تامین منابع و ارتقای بهره وری در زمینه انجام آموزشهای مورد نیاز همکاران بیمارستان عرفان
 • مطالعه و بررسی در زمینه ارزیابی آموزشی و روشهای افزایش کمی وکیفی آموزشهای بدو وحین خدمت همکاران
 • تلاش در جهت توسعه و گسترش آموزش و روشهای توانمند سازی کارکنان در راستای اهداف گروه بیمارستانی عرفان
 • نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات آموزشی همکاران از طریق ارائه راهنمایی های لازم
 • مراقبت در نحوه برگزاری دوره های آموزشی و سنجش و ارزیابی عملیات در واحدهای تابعه
 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرای دوره های آموزشی بدو خدمت و حین خدمت همکاران به منظور افزایش سطح دانش، بینش و مهارت، و دوره های تخصصی (بهداشتی ودرمانی)
 • برنامه ریزی و نظارت بر نیاز سنجی آموزشی همکاران و تعیین دوره های آموزشی مورد نیاز با توجه به تحلیل سازمانی، شغلی و فردی هر یک از همکاران در سطح بیمارستان عرفان
 • برنامه ریزی و نظارت بر تهیه کلیات برنامه آموزشی همکاران
 • شناسائی، ارزیابی و نظارت بر عملکرد مدرسین و اساتید دوره های آموزشی
 • نظارت بر صدور گواهینامه های پایان دوره های آموزش همکاران بر طبق ضوابط و و مقررات جاری
 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام ارزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده
 • نظارت بر تشکیل پرونده آموزشی همکاران و به روز نگهداشت آنها
 • بررسی و تایید مزایای آموزشی مترتب بر آموزشهای ضمن خدمت همکاران طبق ضوابط و مقررات جاری
 • اطلاع رسانی در موارد مختلف به اعضاء هئیت علمی، پزشکان بیمارستان عرفان و نظارت بر این امور
 • تشکیل شورای آموزشی و برخی از کمیته ها
 • شرکت در جلسات گروه و برگزاری آنها
 • نظارت و پیگیری جهت کلیه برنامه ها و آماده سازی برنامه های اعضاء هئیت علمی بیمارستان عرفان
 • برگزاری کارگاههای آموزشی برای اعضاء هئیت علمی و دستیاران فوق تخصصی و تخصصی و پزشکان
 • کمک در طراحی پوسترهای علمی جهت اعضاء هیئت علمی بیمارستان عرفان به منظور ارائه در کنگره های داخلی و خارجی
 • مشاوره متدولوژی طرح های تحقیقاتی و تدوین پایان نامه ها
 • همکاری و اجرای مشاوره های آماری، تجزیه و تحلیل داده های آماری جهت تدوین پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
 • همکاری با واحدهای آموزش و سمعی بصری و روابط عمومی به منظور تهیه هرگونه عکس، فیلم و اسلایدهای آموزشی جهت برگزاری کنگره ها، جشنواره ها، سخنرانیها وکلاسهای درسی برای اعضاء هئیت علمی و کلیه دستیاران فوق تخصصی و تخصصی و پزشکان بیمارستان عرفان
 • همکار در تهیه و تدوین کتاب های مدون توسط اعضاء هئیت علمی بیمارستان عرفان
 • تهیه و نگهداری CV کلیه اعضای هئیت علمی و پزشکان در بانک اطلاعات بیمارستان عرفان

 

اعتبار بخشی و بهبود کیفیت بیمارستان عرفان
 • آموزش

آموزش

دی ان ان