X

تقویم آموزشی گیرندگان خدمت

تقويم آموزشي گیرندگان خدمت بيمارستان عرفان سال 1397

مکان

ساعت

رسانه آموزشی

مدرس

گروه هدف

عنوان

تاریخ

ردیف

سالن همایش

10- 8

بنر آموزشی -پمفلت

-

گیرندگان خدمت

روز جهانی سل

05/01/97

1

سالن همایش

12-10

بنر آموزشی

-

گیرندگان خدمت

روز جهانی فعالیت فیزیكی

17/01/97

2

سالن همایش

10- 8

بنر آموزشی -پمفلت

-

گیرندگان خدمت

روز جهانی بهداشت – روز سلامتی

18/01/97

3

سالن همایش

12-10

بنر آموزشی- پمفلت

-

گیرندگان خدمت

هفته سلامت

01/02/97

4

سالن همایش

15- 14

بنر آموزشی

-

گیرندگان خدمت

روز دندانپزشكی

23/01/97

5

سالن همایش

10- 8

بنر آموزشی -پمفلت

-

گیرندگان خدمت

روز جهانی هموفیلی

28/01/97

6

سالن همایش

10- 8

بنر آموزشی - پمفلت

-

گیرندگان خدمت

روز علوم آزمیشگاهی

30/01/97

7

سالن همایش

16- 14

کلاس آموزشی - بنر آموزشی

خانم محمدی

گیرندگان خدمت

هفته جهانی واكسیناسیون

06/02/97

8

سالن همایش

10- 8

کلاس آموزشی - بنر آموزشی-پمفلت

خانم درویش زاده

گیرندگان خدمت

روز جهانی بهداشت حرفه ی

08/02/97

9

سالن همایش

10- 8

بنر آموزشی-پمفلت

-

گیرندگان خدمت

روز جهانی ماما

14/02/97

10

سالن همایش

12-10

کلاس آموزشی - بنر آموزشی-پمفلت

خانم دکتر عابدینی

گیرندگان خدمت

روز جهانی آسم و آلرژی

15/02/97

11

سالن همایش

10- 8

بنر آموزشی- پمفلت

-

گیرندگان خدمت

روز بیماریهی خاص/ روز جهانی جوان

15/02/97

12

سالن همایش

10- 8

کلاس آموزشی - بنر آموزشی- پمفلت

آقای دکتر میرزاده

گیرندگان خدمت

روز جهانی پاركینسون

22/02/97

13

سالن همایش

10- 8

بنر آموزشی -پمفلت

-

گیرندگان خدمت

روز جهانی اهداء خون

24/03/97

14

سالن همایش

10- 8

کلاس آموزشی - بنر آموزشی

آقای دکتر شفیعیان

گیرندگان خدمت

روز جهانی اهدی عضو

31/03/97

15

سالن همایش

10- 8

بنر آموزشی

آقای دکتر شکوهی

گیرندگان خدمت

روز مشاوره و آزمیش HIV

07/04/97

16

سالن همایش

10- 8

بنر آموزشی

-

گیرندگان خدمت

روز جهانی جمعیت و تنظیم خانواده

20/04/97

17

سالن همایش

10- 8

بنر آموزشی- پمفلت

-

گیرندگان خدمت

روز فیزیوتراپی

02/05/97

18

سالن همایش

12-10

کلاس آموزشی - بنر آموزشی-پمفلت

خانم دکتر علی اکبری

گیرندگان خدمت

روز جهانی هپاتیت

08/05/97

19

سالن همایش

12-10

بنر آموزشی-پمفلت

-

گیرندگان خدمت

روز ملی اهدی خون

09/05/97

20

سالن همایش

10- 8

بنر آموزشی -پمفلت

-

گیرندگان خدمت

روز جهانی تغذیه با شیر مادر

10/05/97

21

سالن همایش

12-10

بنر

-

گیرندگان خدمت

روز پزشك

01/06/97

22

سالن همایش

10- 8

بنر آموزشی -پمفلت

-

گیرندگان خدمت

روز جهانی آلزیمر

30/06/97

23

سالن همایش

12-10

بنر آموزشی- پمفلت

-

گیرندگان خدمت

روز جهانی هاری

06/07/97

24

سالن همایش

15- 14

پمفلت

-

گیرندگان خدمت

 

آغاز هفته ملی سلامت زنان

22/07/97 الی

28/07/97

25

سالن همایش

10- 8

بنر آموزشی -پمفلت

-

گیرندگان خدمت

روز جهانی مبارزه با سل

23/07/97

26

سالن همایش

10- 8

بنر آموزشی - پمفلت

-

گیرندگان خدمت

روز جهانی بیهوشی

24/07/97

27

سالن همایش

16- 14

کلاس آموزشی - بنر آموزشی

خانم دکتر علی بابایی

گیرندگان خدمت

روز ملی سلامت زنان

28/07/97

28

سالن همایش

10- 8

کلاس آموزشی - بنر آموزشی-پمفلت

آقای دکتر شفیعیان

گیرندگان خدمت

آغاز هفته پیشگیری از مسمومیت ها

01/08/97

29

سالن همایش

10- 8

کلاس آموزشی - بنر آموزشی-پمفلت

آقای دکتر شهیدی

گیرندگان خدمت

روز جهانی سكته مغزی

08/08/97

30

سالن همایش

12-10

بنر آموزشی-پمفلت

-

گیرندگان خدمت

روز جهانی رادیولوژی (كشف اشعهX)

17/08/97

31

سالن همایش

10- 8

بنر آموزشی- پمفلت

-

گیرندگان خدمت

روز جهانی پنومونی (عفونت ریه)

17/08/97

32

سالن همایش

10- 8

کلاس آموزشی - بنر آموزشی- پمفلت

آقای دکتر پورفرزیانی

گیرندگان خدمت

آغاز هفته حمیت از بیماران كلیوی

21/08/97

33

سالن همایش

10- 8

بنر آموزشی -پمفلت

آقای دکتر مراثی زاده

گیرندگان خدمت

روز جهانی دیابت

10/09/97

34

سالن همایش

10- 8

کلاس آموزشی - بنر آموزشی

آقای دکتر شکوهی

گیرندگان خدمت

روز جهانی مبارزه با یدز

10/10/97

35

سالن همایش

10- 8

بنر

-

گیرندگان خدمت

روز پرستار

22/02/97

36

سالن همایش

10- 8

کلاس آموزشی - بنر آموزشی- پمفلت

آقای دکتر شهریاری

گیرندگان خدمت

آغاز هفته سرطان

08/11/97 الی 15/11/97

37

سالن همایش

12-10

کلاس آموزشی -بنر آموزشی-پمفلت

آقای ادهمی

گیرندگان خدمت

هفته ملی سلامت مردان

01/12/97 الی 07/12/96

38

دی ان ان