X

سنجش شنوایی

امکانات درمانی / کلینیک ها / سنجش شنوایی
سنجش شنوایی

 

اختلالات‌ شنوایی‌ عبارت از عدم‌ توانایی‌ شنیدن‌ است که منجر به کاهش شنوایی و یا ناشنوایی فرد می‌شود. زمانی که فرد دچار کاهش شنوایی است‌ می‌تواند با استفاده‌ از سمعک‌ کمبود شنوایی‌ خود را جبران‌ نماید. بنابراین ارزیابی‌ توانایی شنیدن‌ و یافتن محل‌ ضایعه‌ در گوش‌ خارجی‌، میانی‌، داخلی‌ و یا سیستم‌ مرکزی‌ از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود که‌ با انجام آزمایشات‌ مختلف‌ و بکارگیری تجهیزات ‌شنوایی سنجی انجام می‌شود. توانبخشی‌ شنوایی شامل‌ آموزش‌ لب‌ خوانی‌، زبان‌ اشاره‌، آموزش‌‌ پیشگیری‌ و مراقبت‌های‌ ویژه‌ می‌باشد.

در بخش سنجش شنوایی عرفان، خدمات تشخیصی و توانبخشی زیر ارائه می‌شود.

  •     سنجش شنوايی (اديومتری و تمپانومتری)
  •     مشاوره سمعك
  •     آزمون‌های الكتروفيزيولوژی شامل ABR، OAE و …
  •     ارزيابی‌های تعادل

 

 

 

دی ان ان