X

آموزش مجازی به مادران باردار

آموزش مجازی به مادران باردار
 • زایمان طبیعی

  بخش اول

 • زایمان طبیعی

  بخش دوم

 • سزارین

  بخش اول

 • سزارین

  بخش دوم

 • مشکلات بارداری

  بخش اول

 • مشکلات بارداری

  بخش دوم

 • زایمان

  بخش اول

 • زایمان

  بخش دوم

 • جلسه اول

  تغییرات بارداری

 • جلسه دوم

  تغذیه در بارداری

 • جلسه سوم

  تغییرات خلق و خوی در بارداری

 • جلسه چهارم

  علائم خطر در بارداری

 • مزایای تماس

  پوست با پوست مادر و نوزاد

 • فشار خون

  در دوران بارداری

دی ان ان