X

معرفی مرکز

دپارتمان آموزش / آموزش / مرکزمطالعات‌عرفان / معرفی مرکز

معرفی مرکز آموزش، پژوهش و فناوری بیمارستان عرفان

دانش و فناوری از مهمترین ارکان توسعه صنعت سلامت و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها میباشد.

بخش بهداشت و درمان در اکثر کشورها سهمی بزرگ در اقتصاد آن کشور دارد و بین عملکرد این بخش با وضعیت اقتصادی هر کشور، ارتباطی عمیق مشاهده می‌شود. در واقع عملکرد بخش بهداشت و درمان به شرایط کلی اقتصاد وابسته است و برعکس وضعیت سلامت مردم جامعه و سیستم‌های درمانی و سلامت بر رونق اقتصادی یا رکود آن تاثیر می‌گذارد. توجه به این ارتباط برای دولت‌هایی که قصد دارند به توسعه پایدار اقتصادی دست پیدا کنند ضروری است.

اقتصادهای پایدار، اقتصادهایی هستند که بر پایه دانش پایه ریزی شده باشند. بنابر موارد مذکور و به دلیل ضرورت افزایش نقش دانش، پژوهش و فناوری و نوآوری در ارزش افزوده بخشهای بهداشت و درمان و توسعه بیمارستانی تقویت جایگاه آموزش و پژوهش و فناوری در قالب یک « مرکز مطالعات » معاونت مجزا تحت عنوان « معاونت آموزش، پژوهش و فناوری » محرز بود.

مرکز مطالعات عرفان از نیمه اول فروردین سال ۱۴۰۰ با چهره جدیدی از ساختار آموزش، روابط عمومی و فناوری اطلاعات با هدف توجه به آموزشهای تخصصی مورد نیاز بخش سلامت و درمان تشکیل شد.

 

اهم محورهای مربوط به اقدامات این معاونت عبارت هستند از:

۱- توسعه تحقیقات کاربردی معطوف به حل مسائل بخش های آمورزش و اطلاع رسانی به منظور افزایش بهره وری، تولید سرمایه انسانی متخصص، توسعه سلامت فردی و کاهش نا آگاهی عمومی.

۲- زمینه سازی برای خلق فناوری های نو و بکارگیری آنها در ارائه خدمات سلامت، فناوری اطلاعات و انرژی های تجدید پذیر

۳- آموزش و ارائه خدمات مراقبتی و تشخیصی خارج از مرکز درمانی و اجرای پزشکی از راه دور و سلامت الکترونیک و پیوستن به شبکه جهانی سلامت

دی ان ان