X

راهنمای ترخیص و مدارک پزشکی

راهنمای ترخیص و مدارک پزشکی

مسئول واحد ترخیص: آقای حسین همایی


تلفن تماس با واحد ترخیص: 02123021178

تلفن تماس با واحد مدارک پزشکی: 02123021154

در داخل بیمارستان با هر تلفن می توانید داخلی 1178 و 1154 را شماره گیری فرمایید

 

توجه: 

صورتحساب بیمار فقط یک نوبت صادر می گردد. 

شرکت های بیمه از قبول صورتحساب المثنی خودداری می کنند لذا در حفظ و نگهداری صورتحساب خود کوشا باشید.

  • جهت دریافت مدارک خود 10 روز پس از ترخیص با واحد مدارک پزشکی به شماره 02123021154 تماس گرفته و پس از هماهنگی با این واحد با بهمراه داشتن اصل صورتحساب از ساعت 8 الی 14 جهت دریافت مدارک پرونده مراجعه نمایید.

  • لطفا لیست موارد خارج از تعهد بیمه را نیز از واحد مدارک پزشکی دریافت نمایید.

 

جهت مراجعه به مراکز بیمه های درمانی به موارد زیر توجه فرمایید:

در صورت پرداخت هزینه های بیمارستانی به صورت آزاد، شما می توانید با مراجعه به مراکز بیمه های پایه (تامین اجتماعی / خدمات درمانی) و تکمیلی (در صورت داشتن بیمه تکمیلی) هزینه خود را از بیمه های طرف قرارداد دریافت کنید.

 

  • در صورت قرارداد همزمان با بیمه تکمیلی و بیمه های پایه

در صورتی که بیمه پایه شما تامین اجتماعی است، بعد از تحویل مدارک بیمه از مدارک پزشکی بیمارستان، یک نسخه کامل از پرونده کپـی گرفته و به بیمه تامین اجتماعی مراجعه نموده، اصل مدارک را تحویل بیمه تامین اجتماعی داده و کپی های گرفته شده را در همان شعبه کار گزاری بیمه تامین اجتماعی مهر برابر اصل زده سپس بعد از واریزی تامین اجتماعی به حساب بیمه شده ، فیش واریزی و مدارک برابر اصل شده را تحویل بیمه تکمیلی خود دهید.

 

در صورتی که بیمه پایه شما خدمات درمانی است، بعد از تحویل مدارک بیمه از واحد مدارک پزشکی بیمارستان، یک نسخه کامل از پرونده کپی گرفته، اصل مدارک را تحویل بیمه خدمات درمانی داده، کپی های گرفته شده را نزد خود نگه دارید تا زمانی که بیمه خدمات درمانی سهم خود را پرداخت نماید، بعد از این مرحله کپی پرداختی (چک یا حواله) را به همراه کپـی های گرفته شده تحویل بیمه تکمیلی خود بدهید.

 

  • در صورتی که فقط با بیمه های پایه قرارداد دارید

کل مدارک را به بیمه های پایه (تامین اجتماعی/خدمات درمانی) تحویل دهید.

دی ان ان