X

پزشکان

پزشکان و متخصصین

دکتر کامبیز باقرزادی

بیهوشی

دکتر فرانك بهناز

بیهوشی

دکتر گیتی بیرشک

بیهوشی

دکتر سید داود جهان سیر

بیهوشی

دکتر سید محمود حسن تاش

بیهوشی

دکتر محمد رضوان نوبهار

بیهوشی

دکتر زهرا سحاب

بیهوشی

دکتر علیرضا سلیمی

بیهوشی

دکتر محمدرضا سمواتیان

بیهوشی

دکتر سعید سید كاظمی

بیهوشی

دکتر هوشنگ شهریاری

بیهوشی

دکتر افسانه صادقی

بیهوشی

دکتر حسین عدل خو

بیهوشی

دکتر پیام غلامی پور

بیهوشی

دکتر امیرحسین فرخی اسكی

بیهوشی

دکتر سید حسن كرباسی

بیهوشی

دکتر مجید مازار اتابكی

بیهوشی

دکتر مرتضی مردانی دشتی

بیهوشی

دکتر ولی منتظری

بیهوشی

دکتر بيژن مولوی

بیهوشی

دکتر مجید واحدی

بیهوشی

دکتر مهین یزدانی

بیهوشی

دی ان ان